Champions
Our Superheros
Ajinkya Gaikaiwari
Allianz

Anand Moharikar
Persistent

Anand Patil
KPIT
Anupriya Sinha
Globant
Anuradha Panaskar
Infosys
Ashay Dilip
Nihilent
Ashish Khedkar
GSLab
Avdhut Ponkshe
Sterlite
Bhavani Sruti Somaraju
ProMobi Technologies
Deepti Menon
Rocket Software
Dillip Panda
IBM
Jeevan Sharma
Infobeans
Jui Rohan Kudav
Cognizant
Neha Bharadwaj
WU
Nehal Buddhdev
HSBC
Pranita Pathak
LTI
Priya Sharma
Congnizant
Rahul Kondbhar
Tieto
Raj Phadke
EPAM Systems
Rajeev Raj D
Standard Chartered Global Business Services Pvt.
Rohan Bhokardankar
Wipro
Rohit Sharma
IBM
Seema Rani
Synechron
Shruti Edlabadkar Sandhe
Independent
Vasant Salian
General Mills
Venkatasubramanian S
ValueMomentum
Vijay Bulbule
Vyom Bharadwaj
KPIT